Artikel 1 – Algemeen

 1. Na inschrijving via het inschrijfformulier bij Alpha Gym Breda wordt de ingeschrevene lid van Alpha Gym Breda. De ingeschrevenen hierna te noemen: “De Sporter” verklaart zich akkoord met de inschrijving en regels zoals hieronder staat beschreven.
 2. Minderjarigen (onder de 16 jaar) dienen het inschrijfformulier met goedkeuring van de ouders of toeziend voogd te retourneren aan Alpha Gym Breda.
 3. Bij minderjarige kinderen is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

 1. De Sporter verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.
 2. De Sporter is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport risico’s met zich brengen en dat hij/zij eventuele schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen rekening en risico is.
 3. De Sporter is geheel en alleen aansprakelijk voor schade die hij of zij door schuld of opzet (waaronder ook nalatigheid) toebrengt aan derden, aan de apparatuur van Alpha Gym Breda, of aan andere eigendommen en/of gebruiksvoorwerpen van Alpha Gym Breda, of van derden in de ruimste zin des woord.
 4. Alpha Gym Breda en/of haar leiding en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. De Sporter zal Alpha Gym Breda en/of haar leiding en instructeurs geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

Artikel 3 – Wanprestatie en overmacht

 1. De Sporter is bekend met de gedragsregels die gelden voor Alpha Gym Breda. De Sporter is verplicht om zich tijdens iedere activiteit met de Alpha Gym Breda overeenkomstig de Gedragsregels te gedragen.
 2. Bij misdraging van de Sporter of ander een lid van Alpha Gym Breda, waaronder het overtreden van de Gedragsregels, is de leiding bevoegd de Sporter c.q. de desbetreffende persoon te verwijderen en diens verbintenis met Alpha Gym Breda eenzijdig op te zeggen, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 4 – Abonnementsvorm

 1. De abonnementsvorm van Alpha Gym Breda is gebaseerd op een maandelijkse cyclus.
 2. Alpha Gym Breda behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.
 3. De trainingen van Alpha Gym Breda zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen zonder recht op restitutie of compensatie volgens een aangepast rooster verlopen of Alpha Gym Breda gesloten zijn. Het aangepaste vakantierooster zal bekend worden gemaakt via e-mail, Facebook of op de internetsite Alpha Gym Breda behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van Alpha Gym Breda te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door Alpha Gym Breda te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 4. Bij langdurige afwezigheid van een instructeur binnen Alpha Gym Breda zal Alpha Gym Breda geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de trainingen.

Artikel 5 – Ontbinding/opzegging en wijzigingen

 1. Een lidmaatschap van Alpha Gym Breda is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 2. De abonnementsvorm is bij het Personal Trainingstraject na een kwartaal, maandelijks opzegbaar met in acht neming van artikel 5, lid 3. Het open gym abonnement is na een jaar, maandelijks opzegbaar met in acht neming van artikel 5, lid 3.
 3. De wijziging/opzegging van de abonnementsvorm dient maandelijks vóór de 25e ontvangen te zijn om betrekking te hebben op de daaropvolgende maand.
 4. De abonnementsvorm heeft 1 volledige kalendermaand opzegtermijn na verloop van contractduur.
 5. De abonnementsvorm lopen stilzwijgend door voor onbepaalde tijd, behoudens schriftelijke opzegging. Een opzegging is reeds van toepassing op de periode van 1 volledige kalendermaand na de ontvangstdatum van deze schriftelijke opzegging.
 6. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk aan het correspondentieadres onder het kenmerk ‘opzegging’ te geschieden. Alpha Gym Breda is niet verantwoordelijk voor ontvangst van de opzegging.

Artikel 6 – Betalingstermijn/incasso

 1. Het bij inschrijving overeengekomen abonnementsgeld kan door Alpha Gym Breda eenmaal per jaar worden verhoogd.
 2. Het abonnementsgeld moet in de laatste week van iedere nieuwe kalendermaand automatisch worden overgemaakt.
 3. Contante betaling is toegestaan maar verdient niet de voorkeur. Contante betaling wordt in eerste week van iedere nieuwe kalendermaand geïncasseerd.
 4. Het innen van achterstallige lesgelden kan worden belast met administratie- en portokosten.
 5. Het abonnementsgeld is ook verschuldigd indien De Sporter, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de trainingen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de Sporter hiertoe expliciet de toestemming van de Alpha Gym Breda heeft verkregen nadat De Sporter hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij Alpha Gym Breda.
 6. Mocht Alpha Gym Breda de betaling niet, c.q. niet tijdig of geheel ontvangen, ongeachte welke omstandigheid, staat het Alpha Gym Breda vrij om de vordering uit handen te geven. Alle door Alpha Gym Breda gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten zullen op De Sporter worden verhaald. De Sporter is geheel en volledig verantwoordelijk voor correcte betaling van de verschuldigde gelden voor het lidmaatschap bij Alpha Gym Breda.